فرهنگ - هنر

فرهنگ - هنر
Farhang o Honar-Blog
روایت محمد علی سپانلواز چگونگی تشکیل کانون نویسندگان ایران
با حضور: به آذین، آل احمد، شاملو، براهنی، ساعدی، عباس پهلوان و...
خاطراتی از فصل اول کانون نویسندگان ایران ۱۳۴۹-۱۳۴۶
Kanoon Newissandegan Iran2
 
 

چاپ ایمیل

مقالات دیگر...

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.